Проект BG16M1OP002-3.035

„Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие /СЦДП/“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, приоритетни оси „Натура 2000 и биоразнообразие“.

Опазване и възстановяване

Опазване и възстановяване на горите

Подпомагане

Подпомагане на естественото възобновяване на горите

Залесяване

Залесяване на нови 5353 дка.

Отглеждане

Отглеждане на млади дървета

Стани доброволец!

Дърветата помага на планетата. Ние също можем да помогнем на планетата, като се включим като доброволци в акция по засаждане на дървета.

770+

Дърветата помагат на планетата

2K

Доброволците помагат на планетата
ЗАЩО ГО ПРАВИМ

Дърветата и климата

Ефектите от изменението на климата стават все по-очевидни, а необходимостта от екологично устойчиви действия става все по-спешна всеки ден. Едно дърво може да абсорбира до 24 кг. въглероден диоксид на година, което прави горите безценни съюзници в битката срещу глобалното затопляне. Затова един от начините за смекчаване на изменението на климата, е засаждането на дървета. lern moore може да води към новини
Image

Защо да се включете в акция по залесяване?

Важно е да се избере подходящото място за засаждане, има ландшафтно планиране, което не бива да се нарушава;
Важно е да се избере подходящото място за засаждане, има ландшафтно планиране, което не бива да се нарушава;
За да се засади дърво на обществено място е нужно разрешение от институцията, която стопанисва терена. Ако мястото, на което искаме да садим, попада в защитена зона по Натура 2000, е нужно специално разрешение;
Фазата на растеж на дървото е важна – едроразмерните фиданки се прихващат по-трудно от дребноразмерните, но на последните им трябва повече време, за да се превърнат в зрели дървета;
Дърветата със закрита коренова система се прихващат по-лесно в сравнение с тези с открита;
Внимавайте с инвазивните видове, те могат да компрометира екосистемата;
Грижата за дървото не приключва със засаждането му – в рамките на три до пет години те трябва ежегодно да посещават и да се полагат съответните грижи за тях.